fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

אמנת שירות

אמנת שירות

אני טטיאינה מנדלסון סוכנת ביטוח בעלת תעודת זהות 306963349 .
אני בעלת משרד סוכנות ביטוח. סוכנות נמצאת בעכו בכתובת בן עמי 7 בקומה ראשונה.
אפשר ליצור קשר עם משרדי דרך טלפון, פקס, דואר ישראל, דוא”ל וגם להגיע למשרד.

טל. 04-9817-858
פקס’ 04-9551-678
כתובת לשליחת מכתבים ת.ד. 359 עכו 2410301

דוא”ל : tatiana.mendelson@gmail.com

שעות עבודה של המשרד
ימי א – ה 8.00 – 17.00
יום ו – 9.00 – 13.00

אני וגם עובדים של המשרד מתחייבים להתייחס ללקוחותינו בכבוד ולכבד את פרטיותם.
אני מתחייבת לעדכן את לקוחות שלי על כל שינוי הקשור בפוליסות שנרכשו.
אני מחוייבת לקיים תקשורת יעילה וזמינה עם לקוחות ולספק מענה ראשוני לכל פניית הלקוח תוך מן סביר ולמסור ללקוח תשובות ברורות ומנומקותככל הניתן.
וכן למסור כל מסמך הקשור ללקוח ונמצא ברשותי תוך זמן סביר לגוף המוסדי לביצוע פעולה הקשורה בבקשת הלקוח גם לקוח לשעבר.
אני מתחייבת למסור ללקוח שפנה למשרד בעניין תביעה מידע אודות זכויות הלקוח
ולמסור לידיעתו את דרכי הפעולה העומדות בפניו בהליך ישוב התביעה.

אני מתחייבת ליזום פגישה לפחות פעם בשנה בקשר למוצר פנסיוני ובכל פעם שהובא לידיעתי על ידי גוף המוסדי, המעסיק או הלקוח שחל שינוי במצבו של הלקוח לרבות לעניין שינוי בתנאיו העוסקות ובכלל זה, בכל אחד מהמקרים הבאים:

1. הצטרפות למקום עבודה חדש
2. עזיבת מקום יבודה
3. גידול בשכרשכתוצאה ממנו נדרשת , בהתאםלתנאיי הפוליסה העברת הצהרת בריאות מחודשת
4. שינוי מבנה הפרשות בפולעסה בהתאם להסכם העבודה
5. שינוי בתעריפי עלות כיסוי ביטוחיהדורשים התאמה

אם לא הובא לידיעתי על כל שינוי כאמור במשך שנתיים, אני מתחייבת ליזום פניית שירות ללקוח לבירור מצבו.

חזקות לעניין פרקי זמן סבירים

לעניין קיום פגישה, תוך שבעה ימי עסקים מקבלת פניית לקוח.
לעניין מענה ראשוני, תוך שני ימי עסקים.
לעניין העברת אישור, מסמך או בקשה לגוף מוסדי לביצוע פעולה הקשורה למוצר, תוך שבעה ימי עסקים.
לעניין מסירת מסמכים, תוך שלושה ימי עסקים
לעניין ייזום פנייהת שירות לגבי שינוי במצבו של הלקוח, תוך שיבעה ימי עסקים

מקצועית של סוכן ביטוח

אני כסוכן ביטוח מחוייבת להכיר את הוראות הדין הרלוונטיות ואת המוצרים שאני מיעצת או משווקת.

אני מחוייבת להיות בקיא בשינוים ועדכונים בתחום שאני עוסקת ולהשתתף בהשלמויות הרלווטיות.

שכר והחזר ההוצאות

לגבי תעריפי שירות שאני גוב מלקוח – תעריפים מפורסמים במשרד במקום בולט, וגם מפרסמת אותם באתר.
אני גובה דמי שירות רק אם קיים הסכם ביני לבין הלקוח ובו יפורסם סכומים ואופן גביה.

Skip to content