fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

חקלאי

ביטוח חקלאי הינה בין חברות הביטוח המובילות בשוק.

חקלאי פעילה כיום בענף הביטוח הכללי בלבד, גם במגזר הקיבוצי וגם במגזר הפרטי. למגזר הקיבוצי חקלאי משווקת שלל חבילות רכוש וחבויות לקיבוצים, עסקים ולתעשייה הקשורה אליהם, וכן פוליסות רכב, בעלי חיים, ותאונות אישיות למוטבים. למיגזר הפרטי חקלאי משווקת כיום פוליסות דירות ורכב, כמו גם פוליסות רכוש וחבויות,בתי עסק ומושבים. בשלב זה ביטוח חקלאי איננה משווקת פוליסות ביטוח חיים, בריאות, וביטוח ימי.

ביטוח דירה ביטוח הדירה של ביטוח חקלאי הוא מהמורחבים ביותר כיום בשוק, ומעניק את האפשרות לקנות כל כיסוי וכיסוי בנפרד, כך שתוכלו להרכיב את התמהיל הטוב והמשתלם עבורכם. בביטוח חקלאי מאמינים כי מעמד רכישת הביטוח ומידת התאמתו לצרכי הלקוח, הוא חשוב ביותר אך לא פחות חשובים עמידתנו לרשות הלקוחות, והשירות שלנו ברגעי האמת. הפוליסה מורכבת מסעיפי כיסוי שונים והרחבות מיוחדות, שחלקן ניתנות לקנייה בודדת, לפי בחירת המבוטחים. הפוליסה היא שקלית וצמודה למדד.

ביטוח רכב ביטוח הרכב בביטוח חקלאי הינו מורחב ומעודכן לצרכים של המבוטחים של שנות האלפיים, והוא כולל תוספות רבות וייחודיות אשר ניתנות לבחירת המבוטח ובהתאם לצרכיו האישיים. בביטוח רכב הכיסוי הוא מקיף. הפוליסה נותנת כיסוי בגין נזק או אובדן של רכב מבוטח, כתוצאה מרשימת אירועים רחבה הכוללת בין השאר התהפכות, התנגשות מקרית, גניבה, תאונה מכל סוג שהוא, וכן אש, שיטפון ומעשי זדון. במקרים בהם נגרם לרכב נזק חלקי שאר ניתן לתיקון, המבטח ישא במלוא עלות תיקונים.המבוטח זכאי גם לפיצוי בשל ירידת הערך באם אכן נשארה לאחר התיקון.

ביטוח עסק ביטוח העסק של ביטוח חקלאי הוא מהרחבים ביותר כיום בשוק. תכולת בית העסק מעניקה כיסוי בשל נזק למלאי עסקי של בית העסק ולמכונות ציוד, בשל תאונה. זאת כמובן בהתאם לסייגים השונים ולמידת האחריות לגבי מקרים מסוימים. חקלאי מעניקה כיסוי גם לכספי בית העסק, אשר כיסוי לגביהם ניתן לרכישה בנפרד. בהרחבות הביטוח אנו מוצאים כיסוי לפינוי הריסות, שחזור מסמכים וגם ביטוח נוסף. ניתן לבטח גם את מכונות וציוד בית העסק .

ביטוח חבר מושב לחקלאי נסיון עתיר שנים בענף, והיא המבטחת העיקרית של קיבוצים ומושבים שיתופיים, כאשר היא מתמחה בתחומי החקלאות ,התעשייה והעסקים בענפים אלו, הפוליסה היא חדשנית ועונה על צרכי המושב של זמננו. בנוסף לכיסויים הרגילים של הפעילות החקלאית של המושב, הפוליסה נותנת פתרונות יצירתיים ליזמות עסקית מגוונת, אשר נפוצה כיום במגזר זה. חקלאי מאפשרת הרכבת מטריה ביטוחית רחבה המתאימה לצרכיו המיוחדים של כל חבר וחבר מושב.

ביטוח חבות מעבידים הפוליסה הזו מכסה את חבות המבוטח בשל נזק גופני או מוות, כתוצאה ממחלה או תאונה למישהו מעובדיו, תוך כדי תקופת הביטוח, אשר הנובעים ממחדל או מעשה באחריותו. עובד, בפוליסת ביטוח חקלאי הוא כל אדם אשר יש בינו לבין המבוטח יחסי עובד מעביד. בנוסף לחריגים הרגילים, הפוליסה רואה כחריגה בין השאר, את תביעות המוסד לביטוח לאומי את המבוטח הקשורים לעובדיו; וכן את חלקם מתשלומי המוסד לביטוח לאומי.

Skip to content