fbpx

טלפון:

050-2396800

כתובת:

עכו, בן עמי 7

שעות:

08:00 - 17:00

 

מילון מונחים

אבדן כושר עבודה זהו מצב רפואי הנוצר בעקבות תאונה או מחלה. כתוצאה מכך זה מהמבוטח אינו יכול לעסוק במקצוע אשר בו הוא עוסק או בעיסוק אחר שמתאים הכשרתו והשכלתו.

אירוע תאונתי אירוע בלתי צפוי ובלתי מתוכנן אשר בגינו נגרם נזק גופני .

בדיקה רפואית כאשר חברת ביטוח מקבלת מבוטח היא רשאית לדרוש כי הלקוח יעבור בדיקה רפואית. מטרת הבדיקה היא לבדוק את מצבו הרפואי של הלקוח טרם עריכת הפוליסה בכדי להעריך את מידת החשיפה לסיכונים מצד חברת הביטוח.

ביטוח אובדן כושר עבודה זהו ביטוח בו המבטח מתחייב לזכות את המבוטח בפיצויים חודשיים אשר נקבעו מראש, במקרה של אובדן כושר עבודה.

ביטוח אנשי מפתח זהו ביטוח חיים אשר בו המעביד מבטח את הנזק הפיננסי אשר עלול להיווצר בעקבות מוות טרם עת של עובד ראשי בחברה ביטוח בריאות זהו ביטוח החל על הוצאות רפואיות של המבוטח בעקבות אירוע של ניתוח או מחלה.

ביטוח חיים ביטוח זה הוא הסכם רב שנים בין המבטח למבוטח. ביטוח זה מבטיח לכסות את מחיר הביטוח למשפחה או לכל מבוטח אחר, במקרה של מוות המבוטח מכל סיבה שהיא. ביטוח חיים מיועד לסיכון חיים שבו נמצא המבוטח תוך כדי תקופת הביטוח, במהלך פעילותו הכלכלית.

ביטוח מוות מתאונה אפשר לקנות כיסוי זה רק כביטוח המתווסף לביטוח חיים. בביטוח זה, סכום ביטוח נוסף ישולם במקרה של מותו המוקדם של המבוטח בעקבות אירוע תאונתי.

ביטוח מנהלים זוהי תוכנית הנרכשת בעת יחסי עובד מעביד. מטרת הכיסוי היא להגן על העובד ועל משפחתו מפני אירועים אשר יכולים לפגוע בהכנסת המבוטח.

ביטוח משכנתא זהו ביטוח חיים במקרה פטירה. בביטוח זה מכוסה מקבל המשכנתא, בשל אובדן תשלומים עתידיים של הנפטר, הוא משלם המשכנתא.

ביטוח נכות מקצועית זוהי הרחבה של ביטוח חיים. מטרתה להעניק פיצויים למבוטח בזמן נכות מקצועית הנוצרת בעקבות אירוע תאונתי או מחלה.

ביטוח נכות מתאונה זהו כיסוי ביטוחי המתאפשר לקניה רק כביטוח נוסף. הלקוח יהיה זכאי לתגמולי הביטוח במקרה ונקבעו לו אחוזי נכות בעקבות אירוע תאונתי.

ביטוח שותפים זוהי תוכנית ביטוח חיים המבטחת את חיי השותפים יחד בחברה. והיה אם אחד השותפים נפטר, יעבור שווי הביטוח לשותפים הנשארים לשם רכישת חלקו של הנפטר בקבוצה.

ביטוח תאונות אישיות זוהי פוליסה המכסה את המבוטח, בשל אירוע תאונתי אשר יצר אובדן של כושר עבודתו באופן זמני. הביטוח מכסה נזק אשר אינו מזכה בפיצוי חוק.

בעל פוליסה אדם וגם חברה אשר שמו רשום בפוליסה כבעליה, המחויב לשאת בתשלומי הפרמיה.

גיל המבוטח גילו של המבוטח בפוליסה הוא הגיל אליו הוא קרוב יותר. לגיל של המבוטח יש השפעה על עלויות הביטוח.

גמלא, תוכניות אלו הן תוכניות ביטוח חיים בעלות מרכיב חסכון אשר בזמן סוף התוכנית רשאי המבוטח לקבל גמלא באופן חודשי, כל עוד הינו בין החיים. במקרה של מוות המבוטח אחרי תאריך ראשית תשלומי הגמלא וגם לפני ששולמו מספר הגמלאות המוסכמות בביטוח, המוטב יקבל סכום יחיד בסכום מספר הגמלאות אשר עדיין לא שולמו, כפול סכום הגמלא.

הטבות מס אלו הן הטבות הניתנות בהתאם לתקנות של מס הכנסה לשם עידוד חיסכון פנסיוני וגם כיסוי למקרה של אובדן כושר עבודה או מקרה של מוות. היוון חישוב עכשווי של ערך עתידי.

הצהרת בריאות אדם המבקש לרכוש ביטוח חיים, ימלא הצהרה אודות מצב בריאותו העכשווי ועל עברו הרפואי. הצהרת הבריאות רושמת את הנסיבות שבהן קיבל המבוטח ביטוח לטיפולים רפואיים, וגם פרטים נוספים בשל מחלות משפחתיות. זיכוי מס סכום המקוזז מתשלומי המס בהן מחויב המבוטח.

חוק חוזה הביטוח החוק נועד להסדיר את זכויותיו וחובותיו של המבוטח והמבטח בזמן ההתקשרות ביניהם. זאת על ידי הכנת חוזה ביטוח.

חוק פיצויי פיטורין זהו חוק אשר על פיו נקבעת הזכאות לקבלת פיצויי פיטורין .החוק קובע כי במקרה ועובד פוטר אחרי שנת עבודה אחת בלבד, חובת המעסיק היא לספק לו מענק חד פעמי בסכום משכורת אחרונה המוכפלת בשנות העבודה.

מוטב המוטב הוא המבוטח הזכאי לקבל את כיסויי הביטוח בזמן מקרה ביטוחי.

ניכוי מס סכום המקוזז מההכנסה המחוייבת במס.

נכות מוחלטת סכום הפוליסה ישולם אם הלקוח הפך באופן תמידי לאדם נכה בשיעור של 100%, ובעקבות כך אינו מסוגל לעבוד בעבודה כלשהי תמורת משכורת.

ערך מסולק זהו סכום הביטוח המצומצם אשר המבוטח ממשיך להיות מוטב בו כריסק במקרה פטירה, כאשר הלקוח מפסיק לשלם את התשלומים החודשיים. ערך זה נמצא בפוליסות המכילות מרכיב חסכון, והוא מחושב לפי טבלת ערכי הסילוק המצורפת לביטוח.

ערך פדיון זהו הערך הכספי אשר ינתן למבוטח בזמן פדיון הביטוח. ערך זה נמצא בביטוחים הכוללים מרכיב חסכון, ומחושב לפי טבלת ערכי פדיון אשר מגיעה עם הפוליסה.

פוליסה משתתפת ברווחים זוהי תוכנית ביטוח בעלת מרכיב חסכון. חברות הביטוח ישתתפו ברווחים אשר נגרמו מהתשואה החודשית אשר בתיק ההשקעות המטופל על ידיה.

פנסיה מקיפה זוהי פנסייה מקיפה והתוכנית הבסיסית אשר אותה מציעה קרן פנסיה כיום. בתוכנית זו, העמית יהיה זכאי לפנסיית זקנה, כמו גם לפנסיית שארים וגם לפנסיית נכות.

קופת גמל זהו שם כולל לכל החברות, אגודה שיתופית וגם תאגיד, אשר הוקמו על פי חוק מיוחד לשם תשלום קצבה, חופשה, פיצויים או כל תשלום אחר אשר אושר על ידי מס הכנסה, והן גם מתנהלות לפי תקנות מס הכנסה.

קרן השתלמות זוהי קופת גמל אשר נועדה לשם תשלום דמי השתלמות לעובדים בחברה. על פי הגדרה, קרן השתלמות היא קופת גמל אשר נועדה לאפשר חיסכון סכומים אשר מיועדים לשם מימון השתלמויות לעובד.

קרן פנסיה זוהי התאגדות, אשר מאפשרת לפי תקנון קבוע מראש לעובדים בה, לשלם למבוטח פנסיה כאשר הוא הגיע אל גיל פרישה או פנסיית נכות בזמן אירוע ביטוחי מזכה וגם פנסיה למשפחה במקרה של פטירה. זאת לפי התקנון של הקרן ובהתאם לתוכנית אליה הצטרף המבוטח.

קרן פנסיה חדשה זוהי קרן פנסיה אשר תחילת ההשתתפות בה הוא מ- אפריל 1995 והלאה.

שכר ממוצע במשק זהו חישוב השכר הממוצע לפי חוק ביטוח לאומי. שנת מס השנה חלה ב – 1 בינואר ונגמרת ב – 31 בדצמבר.

תאונת עבודה הכוונה היא לתאונה או מחלה אשר נגרמו בעקבות העבודה, כולל תאונה שנגרמה בדרך לעבודה וממנה חזרה.

Skip to content